Geosistemul, Ecosistemul, Biotopul, Biocenoza

Geosistemul

Geosistemul reprezintă:
– un sistem deschis, un întreg alcătuit din elemente corelate ale naturii, supus legilor naturii;
– cea mai complexă categorie de sistem teritorial;
un grup de sisteme spaţiale autohtone ale factorilor naturali şi antropici, apărut ca rezultat al interacţiunii dintre natură şi societate.
Prin urmare, un geosistem încorporează câteva peisaje, ecosisteme aflate în mod diferit sub controlul comunităţii umane.

Există un raport direct între caracterul funcţional al geosistemului şi structura acestuia, în sensul că funcţionalitatea determină structura.

Pe de altă parte, geosistemului îi este caracteristică o structură verticală, concretizată prin geoorizonturi, respectiv învelişuri sau geosfere, şi o structură orizontală, reprezentată prin geofaciesuri numite subunităţi teritoriale.

Relaţiile dintre componente se materializează prin fluxuri de energie, substanţe şi informaţii generând esenţa funcţională a structurilor.

Geosistemul se identifică prin calităţile generale specifice unui sistem:

a) integralitatea, care arată ca toate componentele îşi pierd individualitatea, prin raporturile cu celelalte componente ale întregului, caracterizându-se prin atribute noi;

b) caracterul istoric, în sensul că starea actuală a elementelor este determinată de o succesiune de fenomene, procese care s-au desfăşurat în trecut şi pe care geosistemul le reflectă în prezent;

c) caracterul informaţional, întrucât evoluţia, structura, modul de organizare a geosistemului se fac pe baza schimbului de informaţie dintre componente;

d) reflectarea ca atribut fundamental al materiei, structurilor şi sistemelor materiale aflate în interacţiune constă în capacitatea acestora de a înregistra, păstra şi transmite influenţele exercitate de acţiunea altor sisteme;

e) autostabilitatea, pentru că sistemul se află într-o continuă organizare, prin procese care îi imprimă noi calităţi în comportarea sa faţă de cerinţele mediului. Nu este vorba de o mişcare mecanică, liniară, ci de procese mult mai complexe, care conferă sistemului în permanenţă calităţi noi, necesare pentru a rezista tendinţelor influenţei ambianţei de a-i dezmembra întregul. Adaptarea continuă a proceselor şi structurilor pentru menţinerea întregului şi la condiţiile exterioare identifică existenţa unor forţe interne, proprii sistemului, capabile să controleze şi să regleze procesele, cu alte cuvinte, să-i confere autostabilitate;

f) conexiunea inversă, prin faptul că sistemul primeşte informaţii sub formă de impulsuri, din partea mediului, a sistemului în care se încadrează, ce pot fi definite ca „intrări”.

g) autoreglarea explică mecanismul feedbackului, în sensul că, pe lângă stabilitate, oferă sistemului şi capacitatea de a se autoregla, de a se adapta permanent propriilor cerinţe şi celor ale ambianţei.

Ecosistem

Ecosistemul

Ecosistemul este ansamblul unităţilor de fiinţe vii şi al comunităţilor energetice, fizice, chimice, biologice etc.

Biotopul

Biotopul, constituit dintr-o porţiune a reliefului, este spaţiul vital şi sursa de alimentare a unei anumite biocenoze. El cuprinde într-un sistem fizic toţi factorii naturali, geomorfologici, de climă şi de sol.

Biocenoza

Biocenoza este formată din populaţiile diferitelor specii, legate nu numai teritorial, ci şi prin relaţii de interdependenţă.


Geosistemul, Ecosistemul, Biotopul, Biocenoza publicat: 2019-03-30T13:34:17+02:00, actualizat: 2019-03-30T13:34:17+02:00 by Colegiu.info